Aida Zimní vrch

narozena 7. 7. 2013

matka: Utta z Otmického polesí

otec: Marko EBEN-EZER

Utta z Otmického polesí

narozena 6.3. 2007

matka: Bela z Bílé Telče

otec: Kastor EBEN-EZER

Meryl Fleret Moravia

narozena 25. 7. 2014

matka: Lespoir du Grand Babin

otec: Lafayette du Grand Babin

Diana Zimní vrch

narozena 01. 02. 2016

matka: Aida Zimní vrch

otec: Dor Ulja Morava